چهارشنبه 18 آپریل 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

شرح وظایف و اختیارات

مديريت امور فرهنگی، فوق برنامه دانشگاه در راستای بستر سازی، تدوين مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش يابی در حوزه های فرهنگــی، اجتما عی دانشگاه جهت نيل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعميق فکر و انديشه دينی، توانمند و جامعه پذير نمودن عناصر دانشگاهی و ايجاد نشاط و شادابی ، از طريق برنامه های راهبردی، در قالب واحدهای ذيل ساماندهی و اجرای وظايف خود را دنبال می کند.
 اهم وظايف عبارت است از:
 

 1. نظارت بر نحوه انجام وظایف پرسنل حوزه مدیریت فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل  با سایر واحدهای دانشگاه
 2. تدوين و اجرای طرحهای علمی فرهنگی در جهت افزايش مشارکت سازمان يافته دانشجويان در فعاليتهای اجتماعی ، سياسی و فرهنگی دانشگاه .
 3. ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجويان در جهت حمايت مادی و معنوی از فعاليتهای مفيد و سازنده آنها .
 4. برنامه ريزی و اجرای برنامه هاي متناسب با نيازها ، رشد آگاهی وتقويت توان تجزيه وتحليل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سياسی .
 5. بررسی هنجارها ، چالشها ، آسيبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوين و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع يا تقليل ناهنجاريهای شايع .
 6. برنامه ريزی و اجرای برنامه های مفيد در مناسبتهای ملی و مذهبی .
 7. نظارت و پيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت   و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سياسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .
 8. مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد بسترهای مناسب برای شکوفايی استعدادهای هنری و ادبی دانشجويان ترجيحا در قالب کانونهای دانشجويی .
 9. مطالعه و تدوين طرحهای مناسب جهت تعميق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دينی از طريق برنامه های ادبی و هنری در بين دانشجويان.
 10. برنامه ريزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری در مراسم های مختلف دانشگاه .
 11. ارزيابی فعاليتها و برنامه های ادبی و هنری از حيث کارآيی و اثر بخشی با همکاری واحد ذيربط .
 12. پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در جشنواره ها و نمايشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .
 13. تشکيل و اداره امور دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی .
 14. برنامه ريزی و نظارت مستمر بر نشريات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکيفی آنها .
 15. پشتيبانی مادی و معنوی از نشريات دانشگاهی .
 16. پيگيری و حمايت از فعاليتهای تشکلهای اسلامی دانشگاهيان .
 17. مطالعه وتدوين طرح های مناسب جهت ترويج فرهنگ تحقيق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.
 18. برنامه ريزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دينی در سطح دانشگاه ، به ويژه در مناسبتهای مذهبی .
 19. پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در همايش ها ،مراسم وبرنامه های دينی سراسری و منطقه ای.
 20. ارزيابی فعاليتها و برنامه ها ی دينی از حيث کار آيی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذيربط .
 21.  مطالعه و برنامه ريزی در جهت ايجاد نشاط و پويايی سالم در محيط دانشجويی.
 22. مطالعه و برنامه ريزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجويان.
 23.  مطالعه ، سياستگزاری و برنامه ريزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زيارتی و تفريحی با رويکرد افزايش اثربخشی و کارآيی اردوها.
 24. نظارت و ارزيابی فعاليت های اردويی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی .
 25. حمايت و پشتيبانی از فعاليتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی
 26. مطالعه، سياستگزاری وبرنامه ريزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصيلی دانشجويان .
 27. برنامه ريزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مديريتی و مهارتی جهت بخشهای مختلف مديريت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها
 28.  همکاری و پشتيبانی علمی و پژوهشی از ساير واحد های مديريت فرهنگی .
 29. تحقيق ، مطالعه و ارائه پيشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرايی در حوزه فعاليتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .
 30. ايجاد، راه اندازی و اداره سايت اطلاعاتی مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.
 31. ايجاد، راه اندازی وپشتيبانی از سايتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجويان.
 32. برنامه ريزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزايش آگاهيهای فرهنگی اجتماعی دانشجويان جديد الورود.
 33. برنامه ريزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجويی از قوانين و مقررات فعاليتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .
 34. جمع بندی و ارز يابی نهايی از فعاليتهای واحد های مختلف مديريت فرهنگی از حيث اثر بخشی و کارآيی .
 35. تدوين عملکرد حوزه مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .
 36. مسئوليت اجرايی دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه زير نظر دبير شورا و طبق آيين نامه تشکيل دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

36- تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي ، هنري
37-  برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالمسازي جسم و روح آنها
38- تشكيل گرو ههاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب
39- تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه
40- ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور
41-تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها
42- انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس
43-جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور به منظور استفاد ه دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط
44- برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان
45- برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري
46- زمينه سازي و بستر سازي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان ، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي
47- تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته
48- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه
49- سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان
50- تهيه گزارشهاي لازم و اطلاع رساني از وضعيت برنامه ها و فعاليتهاي انجمنها از طريق نشريات و نيز سايتهاي خبري دانشگاهي
51-  برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي دانشكده ها، انتخابات و فعاليت ها بطور مستمر
52-  ارزيابي ساليانه از فعاليت ها و اقدامات انجمن ها و تقدير و تشويق انجمنهاي برتر در عرصه هاي فعاليتي؛ نظري تيمهاي مسابقات علمي ، نشريات، برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و ...
53-  تدوين آيين نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه
54-  انجام ساير امور محوله از سوي مافوق
55-  اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

 • امور اردوها : مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

امور مسابقات
مراسم فرهنگی و اجتماعی: مراسم فرهنگی و اجتماعی به مناسبت اعیاد، ایام سوگواری و .... در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
56-  اداره تشکلهای فرهنگی و اجتماعی
در این واحد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکل های دانشجویی از قبیل کانون ها، انجمن ها، هسته ها، و هیات ها سامان دهی ، هماهنگ سازی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.
57- کانون های فرهنگی و هنری
فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
58-  انجمن های علمی
فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
58- واحد خانه های فرهنگی
ايجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اينترنتی خوابگاههای دانشجويی .
ایجاد و راه اندازی خانه های فرهنگی دانشگاه ، این خانه ها در دانشکده ها و خوابگاههای دانشچویی تشکیل و مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط را مدیریت می کند.
59- هیات ها و تشکل های مذهبی
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هیات ها و تشکل های مذهبی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
60- اداره نشریات فرهنگی و اجتماعی
در این واحد فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی سامان دهی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد.
61- فصلنامه ها
فعالیت علمی پژوهشی فصلنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
62- گاهنامه ها
فعالیت علمی پژوهشی گاهنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.
63- ویژه نامه ها
 
فعالیت علمی پژوهشی ویژه نامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد. 
 

در حال حاضر هیچ رده بندی محتوایی برای این زیر گروه وجود ندارد.

Subscribe to RSS - شرح وظایف و اختیارات