دوشنبه 22 ژانویه 2018

شما اینجا هستید

گالری تصاویر

اداره نظارت و ارزیابی فرهنگی

معرفی اداره آموزش وبرنامه ریزی

معرفی اداره آموزش وبرنامه ریزی
این اداره با شعار دانایی ¬محوری به دنبال ارتقای دانش و مهارت مخاطبین خود ( مسئولین فرهنگی دانشگاه¬ها) بر اساس نیازسنجی آموزشی بوده تا از طریق برنامه¬ریزی و برگزاری دوره¬های آموزشی به توانمندسازی و تقویت عملکردی آن¬ها بپردازد.
ـ اهم اهداف:
ارتقا، توسعه و ساماندهی فعالیت¬های آموزشی مسئولین فرهنگی دانشگاه¬ها مبتنی بر برنامه¬ راهبردی معاونت فرهنگی اجتماعی و نیازهای روزافزون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه¬ها.
ـ واحدها:
1ـ دبیرخانه مرکزی شوراهای مناطق پنجگانه:

صفحات

Subscribe to RSS - اداره نظارت و ارزیابی فرهنگی